Algemeen

Opgave Perspectiefnota

Het financiële beeld voor de meerjarenbegroting dat ontstaat op basis van deze perspectiefnota is als volgt:

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

Primitieve begroting

90

44

271

376

530

Bijstelling vjn i.r.t. reeds genomen raadsbesluiten

0

-52

-14

-14

-14

Subtotaal

90

-8

257

362

516

Bijstelling vjn met resultaat

219

-312

-154

-230

-253

Invulling taakstellingen

-205

-83

-5 

 0

Subtotaal

104

-403

98

132

263

Bijstelling vjn meerjarig neutraal

-80

55

25

0

0

Bijstelling vjn i.r.t. Corona

0

0

0

0

0

Perspectiefnota 2020-2024

-60

-301

-213 

-212 

-211 

 Totaal meerjarenbegroting

-36

-649 

-90 

-80 

52 

Daarnaast zijn in deze perspectiefnota meerdere (wettelijke) ontwikkelingen opgenomen, waarvan we de financiële effecten op dit moment nog niet in kunnen schatten. Maar waarvan we wel weten dat deze effecten er zijn. Verder zijn in de meerjarenbegroting nog een flink aantal taakstellingen opgenomen. Samen met de onduidelijkheden rondom de lange termijn effecten van corona, maakt dit dat onze financiële situatie opnieuw zorgelijk is.

Om beter inzicht te geven in de ontwikkelingen die zijn opgenomen in deze perspectiefnota, hebben wij deze onderverdeeld in drie categorieën;

  • wettelijke ontwikkelingen waarvan de financiële consequenties op dit moment onzeker zijn
  • wensen die er liggen om onze doelstellingen beter te kunnen bereiken
  • ontwikkelingen zonder financiële gevolgen.

In dit onderdeel hebben we de wettelijke ontwikkelingen en de wensen voor u op een rij gezet en plaatsen wij dit tegen de financiële context.

Wettelijke ontwikkelingen

In deze perspectiefnota zijn de volgende wettelijke ontwikkelingen in kaart gebracht.

Omschrijving

 2020

2021

2022

2023

2024

1B

Implementatie voor- en vroegschoolse educatie

PM

PM

PM

PM

1B

Integraal huisvestingsplan (IHP)

PM

PM

PM

PM

1B

Taalbevordering

PM

PM

PM

PM

1G

Veranderopgave wet inburgering

PM

PM

PM

PM

1H

Woonplaatsbeginsel

PM

PM

PM

1I

Beschermd wonen LVB (en maatschappelijke opvang)

PM

PM

PM

2D

Uitstel Omgevingswet/ Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

PM

PM

PM

PM

2G

Bodemtaken

PM

PM

PM

PM

3A

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

PM

PM

3C

Wet elektronische publicaties

PM

PM

3C

Wet open overheid

PM

4A

Herverdeling algemene uitkering gemeentefonds

PM

PM

PM

Wensen om doelstellingen (beter) te bereiken

De volgende maatregelen zouden wij willen doorvoeren om onze doelstellingen (beter) te bereiken

Omschrijving

 2020

2021

2022

2023

2024

1C

Renovatie sporthal Doorwerth

55

77

76

75

2H

Energietransitie +
Financiering opwekinitiatieven +
aardgasvrije wijken
>personeel en materieelbudget

PM

PM

PM

PM

2I

Beleidsplan Dierenwelzijn

5

5

5

5

2J

Glasvezel

60

2L

Airborneactiviteiten

0

30

30

30

30

2L

Kunstenaarsgemeente

0

50

50

50

50

2O

Beheerplannen

60

50

0

0

0

3D

Huisvesting gemeentelijke organisatie

PM

PM

PM

PM

3D

Vastgoedplan-uitvoeringsdeel

PM

PM

PM

PM

3E

Versterking van de regionale samenwerking

51

51

51

51

3E

Regionale samenwerking - opgaven

PM

PM

PM

PM

Bijstelling uit PPN

60

301

213

212

211

Financiële context

De gemeente verkeert in financieel onzekere tijden. In de voorjaarsnota heeft u kunnen zien dat vanwege de Corona crisis de gemeente genoodzaakt is dit jaar extra uitgaven te doen en ziet zij haar inkomsten op onderdelen afnemen. Op dit moment is niet duidelijk hoe lang dit zal duren, wat de omvang precies zal zijn en of en in welke mate de gemeente hiervoor gecompenseerd wordt.

De stand van onze Vrije algemene reserve bedraagt per 31-12-2019 € 6.130.000. Eerder zijn al een aantal besluiten genomen waardoor de reserve verder daalt. Na deze mutaties resteert € 4.857.000. Dat is 5,85% van onze begrotingsomvang. Wij adviseren u een nieuwe minimum norm voor de Vrije algemene reserve vast te stellen en verdere daling voorkomen

We zien een groot aantal wettelijke taken/ verplichtingen op ons afkomen waarvan op dit moment nog niet bekend is wat de financiële impact hiervan zal zijn. Het moge duidelijk zijn dat de gemeente- net als de meeste andere gemeenten – niet meer in staat is om nieuwe wettelijke taken en verplichtingen op zich te nemen zonder dat daarvoor voldoende middelen door het Rijk ter beschikking worden gesteld.

Vanzelf sprekend zijn er ook ontwikkelingen in de beleidsvelden waar intensivering gewenst is. Het financieel perspectief maakt echter duidelijk dat er voor al deze ontwikkelingen onvoldoende financiële ruimte is. Op het moment van schrijven van deze perspectiefnota is de meicirculaire nog niet beschikbaar. Dat betekent dat de financiële effecten hiervan nog niet in bovenstaand kader verwerkt zijn. Binnen onze begroting is een deel van het accres gereserveerd totdat het Rijk zekerheid biedt t.a.v. van de hoogte van het accres voor 2020 e.v. Verwacht wordt dat in de meicirculaire voor 2020 en 2021 zekerheid zal worden gegeven. In een aparte brief over de effecten van de meicirculaire zullen we u daarover informeren.

Gezien het bovenstaande is het noodzakelijk om met elkaar overeenstemming te hebben over de kaders die u ons meegeeft richting de begroting 2021. Het College stelt hiervoor de volgende uitgangspunten voor:
1. we bieden een meerjarig sluitende begroting aan op het bestaande takenpakket;
2. tekorten die ontstaan door nieuwe wettelijke taken en/of verplichtingen brengen we apart in beeld. Uitgangspunt is dat we hier vooralsnog geen nieuwe bezuinigingen gaan doorvoeren.
3. indien het financieel perspectief het toe laat, zullen we de wensen om onze doelstellingen (beter) te bereiken in de begroting verwerken. Uw raad wordt gevraagd hiertoe richtinggevende uitspraken te doen.
4. we voeren onderzoek uit naar de gewenste minimumwaarde van de Vrije algemene reserve bij het actualiseren van de financiële verordening.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 08:59:51 met de export van 06/24/2020 08:54:14