Algemeen

Visie en kernwaarden

Onze visie: kernwaarden van Renkum

Renkum is door de unieke ligging tussen Rijn en Veluwe een mooie gemeente. We hebben met ons groen veel te bieden en we willen dat zo veel mogelijk mensen daarvan kunnen genieten, zonder dat daarmee het landschap onder druk komt te staan en aan waarde gaat verliezen. Als Airborne gemeente hebben we ook een bijzondere geschiedenis. We willen dat toekomstige generaties zich blijvend kunnen herinneren met welke inzet gevochten is voor de vrede die we sindsdien in ons land kennen. We houden de betekenis van deze geschiedenis levend.

De schaal en omvang van onze gemeente en de dorpen maakt samenwerking goed mogelijk. We kennen elkaar en dat maakt dat samenwerking op veel terreinen op een natuurlijke manier kan ontstaan. Zo organiseren we hulp en ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben dichtbij, en zetten we in op preventie en lichte ondersteuning om complexe zorgvragen te voorkomen. Onze dorpen waarderen we voor hun eigenheid en diversiteit. We zijn zes dorpen en samen één gemeente. We willen voor onze inwoners een passend voorzieningenniveau handhaven. We kijken daarbij naar de aanwezigheid van voorzieningen op het niveau van het zijn van één gemeente en niet specifiek naar voorzieningen per dorp.

Onze visie: de kernwaarden voor Renkum

Om de kernwaarden van Renkum te behouden en te versterken, willen we een resultaatgerichte, betrouwbare en wendbare organisatie zijn. Met wendbaar bedoelen we dat we ons kunnen aanpassen aan een steeds veranderende omgeving, en we onze mensen en middelen zodanig inzetten dat we meerwaarde blijven creëren voor de Renkumse samenleving. We moeten efficiënt en doelgericht onze taken blijven uitvoeren voor zo weinig mogelijk publiek geld. Onze inwoners verwachten echter ook dat ze zoveel als mogelijk vooraf betrokken worden en ook zelf het initiatief kunnen nemen. Dat betekent dat we keuzes moeten maken, want we kunnen niet met alles (tegelijkertijd) aan de slag.

Het helpt daarom om te werken met een duidelijke focus, te prioriteren en vervolgens slim te organiseren. We hebben drie thema’s waar we concreet op willen inzetten de komende jaren: betrouwbare dienstverlening, goed werkgeverschap en optimale samenwerking.

Met betrouwbare dienstverlening bedoelen we dat we bereikbaar, toegankelijk, zoveel mogelijk digitaal, duidelijk en veilig onze gemeentelijke diensten aanbieden. Het gaat daarbij niet alleen over het uitgeven van bijvoorbeeld paspoorten, maar over de dienstverlening over de gehele breedte van onze organisatie. Een goede dienstverlening en een veranderende omgeving vragen ook om een aanpak waarbij van buiten naar binnen wordt gekeken. Dat betekent dat onze medewerkers midden in de samenleving moeten staan. We hebben goede medewerkers nodig hebben die in staat zijn om zich aan te passen, die verantwoordelijkheid nemen, die bij zijn op hun vakgebied en die in ontwikkeling blijven. Deze medewerkers hebben we, maar om ze aan ons te binden en waar nodig anderen aan te trekken moeten we wel een goede werkgever zijn. Dat houdt in dat we goede arbeidsvoorwaarden, een aantrekkelijke werkomgeving en een aansprekende organisatiecultuur hebben.

We werken ook samen waar dat helpt en nodig is. Grote uitdagingen en strategische opgaven kunnen we als individuele gemeente niet alleen oppakken en vragen om samenwerking met onze buurgemeenten en andere overheden. Daarmee behouden we niet alleen onze zelfstandigheid, maar creëren we ook synergie en mogelijkheden voor het aantrekken van extra middelen bij het Rijk en Europa. Samenwerken doen we ook met onze partners in bijvoorbeeld het sociaal domein. We hebben immers een gedeelde verantwoordelijkheid en moeten gebruik maken van hun kennis. Tot slot werken we uiteraard ook samen met onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Alleen op die manier kunnen we onze inhoudelijke doelen behalen, en meerwaarde voor en draagvlak in de samenleving creëren.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 08:59:51 met de export van 06/24/2020 08:54:14